Průkazy a štítky
 

Pro zájemce zpracujeme průkaz a štítek energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 sb. a písemný dokument k prokázání splnění požadovaných hodnot nízké tepelné náročnosti a tepelné ochrany budov dle technické normy ČSN 73 0540/2 2:2007 včetně energetického štítku obálky budovy, který se prokazuje při stavebním řízení.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Náležitosti a metodiku výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy popisuje vyhláška 148/2007 sb., která ve své podstatě postihuje toky jednotlivých energií spotřebovaných budovou při jejím provozu.

· Vytápění

· Chlazení

· mechanické větrání vč. Zvlhčování

· příprava teplé vody

· osvětlení

Povinnost zpracovat energetický průkaz budovy se od 1.1.2009 vztahuje, dle novely energetického zákona (177/2006 Sb.), na všechny nové budovy (včetně rodinných domů) a budovy, u nichž byla provedena větší změna dokončené stavby s podlahovou plochou nad 1000 m2 v případě, že dojde k ovlivnění energetické náročnosti budovy, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1 000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

U budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy vyhláška zavádí povinnost posoudit technickou, ekologickou a ekonomickou proveditelnost alternativních systému dodávek energie

Energetický štítek obálky budovy

Na základě výpočtu měrné spotřeby se zpracovává grafický výstup stupně tepelné náročnosti budovy (STN) tzv. energetický štítek dle ČSN 73 0540 - 2:2007, který pomáhá zařadit budovu do jedné ze sedmi klasifikačních kategorií od budovy mimořádně úsporné (A), až po budovy mimořádně nevyhovující (G).

STN slouží k porovnání tepelné náročnosti budov s odlišnou geometrickou charakteristikou A/V a tedy i s odlišnými požadavky na eV. Jelikož jsou veškeré výpočty prováděny pro standardní klimatické podmínky, umožňuje nám to porovnávat budovy mezi sebou. V normě ČSN 73 0540 - 2:2007 je veden protokol pro energetický štítek budovy, který je nedílnou součástí energetického štítku.