Zelená úsporám
 

Nabízíme především služby a produkty spojené s dotačními programy Zelená úsporám (energetický posudek, stavební projekt, vyřízení dotace) a Panel (energetický audit, stavební projekt, vyřízení stavebního povolení), a to jak pro rodinné domy, tak i bytové domy. Od 17. 8. 2009 platí nové podmínky pro dotační program Zelená úsporám, který se tímto stal dosažitelný pro většinu žadatelů. Dotační program Panel (pro bytové domy) doznal také významnou změnu a to především v tom, že mohou žádat o dotaci i cihlové domy což nebylo v minulosti možné. U bytových domů leze oba dotační programy Zelená úsporám a Panel vzájemně kombinovat.

Pro získání dotace už nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření. Jedinou podmínkou je snížení hodnoty měrné potřeba tepla na vytápění o 20 %. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky nim sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu, atd. Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen z části.

Energetický posudek

Tento posudek musí prokázat úsporu tepla a současně musí splňovat rozsahové a obsahové podmínky dotačního programu. Na základě tohoto posudku se stanovuje limit žádané finanční částky. Naše společnost vyhotovuje tyto odborné energetické posudky v nejvyšší kvalitě, což minimalizuje riziko komplikací při žádání o dotace. Součástí našich energetických posudků jsou 3D energetické modely, které názorně určují opravované konstrukce.

Stavební projekt

Musí rovněž prokázat tepelnou úsporu a musí korespondovat s energetickým posudkem popsaným výše. Součástí projektu musí být stručný rozpočet a požárně bezpečnostní řešení. Rovněž i projekt musí splňovat obsahové a rozsahové náležitosti dotačního programu Zelená úsporám. Projektant musí úzce spolupracovat se zpracovatelem energetického posudku, aby byla zaručená vzájemná provázanost obou důležitých dokumentů. I projekt pro dotační program Zelená úsporám Vám velice rádi zpracujeme.

Registrační žádost a krycí list

Tyto dva dokumenty spolu s projektem a posudkem je nutné předložit k zaregistrování vaší žádosti o dotaci. Tyto dokumenty vycházejí právě z projektu a posudku a měl by je vyplnit odborník, který výše uvedené produkty (projekt a energetický posudek) zpracovával. Doporučujeme nechat zpracování všech dokumentů a příloh u jedné firmy (nejlépe naší), protože v případě zamítavého stanoviska lze transparentněji určit problém a nedojde k přehazování pověstného horkého bramboru.

Správný postup při žádání o dotace

·                Oslovte společnost GADES solution s.r.o., která Vám provede odborné posouzení, zda máte šanci v programu uspět nebo ne.

·                Nechte si zpracovat energetický posudek a projekt, také nejlépe u nás, protože díky našim bohatým zkušenostem z dotačních titulů České republiky i Evropské unie minimalizujete riziko zamítnutí žádosti.

·                S vyplněnou žádostí a krycím listem (už se nebudeme opakovat, na koho se máte obrátit, ale i do třetice pro jistotu připomínáme, oslovte GADES solution s.r.o.)  navštivte nejbližší pracoviště SFŽP a počkejte na posouzení Vaší žádosti a vystavení dotačního příslibu nebo podepsáni smlouvy

·                Vyberte si firmu a výrobky ze seznamu pro program Zelená úsporám a trvejte na dodržování všech technologických  postupů a termínů.

·                Po doložení protokolu o předání stavby do užívání a faktur případně smluv očekávejte peníze na účtu. Pokud si berete úvěr, bude vám z úvěru umazána dotační částka.